Disclaimer

 

DISCLAIMER

 

Door gebruik te maken van de webwinkel en door het bekijken van de pagina’s op deze website stemt u in met de inhoud van deze disclaimer en haar voorwaarden.

 

Aan de inhoud van alle webpagina’s op Hioshop.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan hioshop.nl op geen enkele wijze instaan voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van deze informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Alle teksten, inclusief getoonde productinformatie en prijzen worden onder voorbehoud weergegeven.

 

Hioshop.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website, noch voor directe of indirecte schade op wat voor manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op haar website, en evenmin voor het al dan niet toegankelijk of bereikbaar zijn van (informatie op) haar website, of voor uitlatingen hiermee verband houdende.

 

De inhoud van de webpagina’s van hioshop.nl en het eigen logo blijven te allen tijde eigendom van de onderneming. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of weergave op papier, of enige andere manier. Dit is alleen dan mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hioshop.nl. Het handelen in strijd met deze voorschriften kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten opleveren, die door hioshop.nl in rechte kan worden aangevochten.

 

Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Waar de site enigerlei koppeling of (hyper)links bevat naar websites van derden, kan hioshop.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites. Hioshop.nl heeft immers geen controle over de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

 

Het is in dit verband uitdrukkelijk niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van hioshop.nl verwijzingen of links naar deze website op websites of in berichten van derden op te nemen.

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het team van hioshop.nl.